Histoloji - Embriyoloji Üriner Sistem - 6 İ DRAR BO Ş ALTIM YOLLARI I-Kaliksler,Pelvis renalis, Ü reter ve İ drar kesesi 1-TUN İ KA MUKOZA A-Epitel . Ç ok katl de ğ i şken B-Lamina Propria . Elastik liflerden zengin gev şek ba ğ dokusu . Bez i ç ermez (Trigonum vesika hari ç ) 2-TUN İ KA MUSKULAR İ S . Kaliksler – Sirk ü ler d ü z kas . Pelvis renalis ve ü reterin b ü y ü k bir k sm - İ ç : Longitudinal , D ş: Sirk ü ler . Ü reter ( İ drar kesesi ü zerindeki 2-3 cmlik k s m)- İ ç : Longitudinal , Orta : Sirk ü ler , D ş: longitudinal . Ü reter (intramural k s m)- Longitudinal . İ drar kesesi- İ ç : Longitudina l , Orta : Sirk ü le r , D ş: Longitudinal 3-TUN İ KA ADVENT İ SYA – SEROZA . ADVENT İ SYA – Fibro – elastik gev şek ba ğ dokusu,otonomik ganglion h ü c. . SEROZA – Trigonum vesika ile Pelvis renalis ve ü reterin ö n y ü z ü . Mezotel :Tek katl yass epitel . Submezotel: İ nce ba ğ dokusu Ü R İ NER DE Ğİ Ş KEN EP İ TELÜ R İ NER DE Ğ İ Ş KEN EP İ TELÜ RETERResim 28. Ü reter . Masson x40 Tunika mukoza Tunika muskularis Tunika adventisyaİ DRAR KESES İİ DRAR KESES İResim. Vesika ü rinaria . Masson x40 Tunika mukoza Tunika muskularis Tunika adventisyaII- Ü rethra 1-ERKEK Ü RETHRASI A-Prostatik ü rethra a-Tunika mukoza . Epitel Ç ok katl de ğ i şken epitel . Lamina propria Fibro – elastik gev şek ba ğ dokusu Bez bo şaltma kanallar b-Tunika muskularis İ ç : Longitudinal D ş: Sirk ü ler ( Ü retra ba şlang c nda- İ ç ü rethral sfinkter (istemsiz) C-Tunika adventisya Tipik adventisya yok .Prostat n fibro-muskuler tabas yla ku şat lm ş. B-Membran ö z ü rethra a-Tunika mukoza .Epitel Ç ok katl ve ç ok s ral epitel .Lamina propria Fibro – elastik gev şek ba ğ dokusu Gl.Bulbo urethralislerin bo şaltma kanallar b-Tunika muskularis İ ç : Longitudinal D ş: Sirk ü ler d ü z kaslar Urogenital diyafram n ç izgili kaslar - D ş ü rethral sfinkter ( İ stemli)C-Penile ü rethra 1-Bulbous k s m . Ç ok katl prizmatik ve ç ok katl yass ep. . Tunika muscularis var . Proksimaline cowper bezleri . Littre bezleri (az) 2-Pendulous k s m . Ç ok katl prizmatik ve ç ok katl yass ep . Tunika muskularis yok.Corpus cavernosum urethra’n n cavernleri aras ndaki longitudinal d ü z kaslar . Littre bezleri ( ç ok) . Tipik adventisya ihtiva etmez .Fossa navikularis . Ç ok katl keratinle şmemi ş yass epitel 2-D İ Ş İ Ü RETHRASI A-Tunika mukoza a-Epitel . Ç ok katl de ğ i şken-yalanc ç ok katl ( ç ok s ral ) prizmatik- ç ok katl keratinle şmemi ş yass b-Lamina propria . Fibro-elastik gev şek ba ğ dokusu . Az say da bez (m ü k ö z) B-Tunika muscularis . İ ç : Longitudinal . D ş: Sirkuler d ü z kaslar Ba şlang ç k sm - İ ç urethral sfinkter (istemsiz) Diyafragma i ç indeki k s m-D ş ç izgili kaslar- d ş urethral sfinkteri (istemli) C-Tunika adventisya . Fibro elastik gev şek ba ğ dokusuKorteks B ö bre ğ in ş ematik g ö r ü n ü m ü Kabu ğ un kabuk ç u ğ u B ö brek lobul ü s ü B ö brek lobu Medulla ş nlar ( Ferrein piramitleri) Kortikal labirent Renal s ü tunlar Ü reter V.renalis A.renalis Pelvis renalis Hilum Kaps ü l Minor kaliks Major kaliks Renal piramid ( medulla) İ ç medulla D ş band İ ç band D ş medulla Renal papilla Sinus renalisKaps ü l Korteks D ş medulla İ ç medulla D ş band İ ç band 1 1 2a 2a 3a 3a 2b 2b 4c 4b 4b 4a 3b 4a 4c 5 5 Papilla Toplay c tubul Ferrein piramidi Kortikal labirent Kortikal labirent