3 - Anatomi Venöz Sistem VEN Ö Z S İ STEM Ven ö z sistem 3 k s mdan • olu şur 1.Pulmoner venler 2. Sistemik venler 3.Portal venlerPulmoner venler (vv. pulmonales): Akci ğerlerde oksijence zenginle ş mi ş kan kalbin sol atrium ’ una ta ş yan venlerdir. Her bir akci ğerden iki tane olmak ü zere toplam 4 adet v. pulmonalis ç kar bunlar sol atriumun arka ü st k sm na ayr ayr a ç l rlar. vv. pulmonalesAlveol duvarlar nda kapiller a ğ lar şeklinde ba şlayan bu venler hilum pulmonalis’e do ğ ru birbirleri ile birle şerek her bir akci ğ er lobu i ç in kal n bir ven olu ştururlar. Bu venler pericardium’u delerek sol atriumun arka ü st k sm na a ç l rlar. Her bir akci ğ er i ç in iki tane olmak toplam ü zere 4 adet v.plumonalis vard r. Bu venlerin l ü menlerinda kapak ç k bulunmaz. Her bir akci ğ erden iki v.pulmonalis gelir. • Solda ise ü st lobtan gelen bir ven ile alt lobtan gelen bir • ven v.pulmonalis’i olu şturur. Sa ğ akci ğ er 3 loblu oldu ğ u i ç in ü st ve orta lobdan gelen • damarlar birle şir ve tek bir ven olu şturur. Sol akci ğ er Sa ğ akci ğ erVEN Ç E Ş İ TLER İ Y ü zeyel ve derin venler olmak ü zere iki k s mda incelenir • Y ü zeyel venler y ü zeyel fasyan n iki yapra ğ aras nda • bulunur ve olduk ç a ç ok varyasyon g ö sterir. Derin venler derin fasyan n alt nda bulunur ve arterle ile • birlikte seyreder. Y ü zeyel venlerY ü zeyel ven Derin venS İ STEM İ K VENLER Kardiak venler: Kalbin ven ö z kan n • drene ederler (kalp anatomisi bahsinde anlat lacakt r). V.cava superior: Ü st ekstremite, ba ş, • boyun ve g ö ğ ü s ven ö z kan n drene eden ven. V.cava inferior. Alt ekstremite, kar n ve • pelvis ven ö z kan n drene eden ven.Venler ile ilgili genel bilgiler. 1. Arterlere g ö re say ca fazlad r. O y ü zden venlerin toplam hacmi arterlerden fazlad r.2. Derin venler ayn ismi ta ş yan arterlerle yanda ş olarak bulunurlar. Bu venler genellikle her arter veya dal i ç in bir ç ift olarak bulunur. Bu y ü zden bu venlere vv. comitans denir. vv. comitans (vv.brachiales)3. Y ü zeyel venlerle derin venler aras nda ba ğlant y sa ğlayan venlere vena perforans denir. Y ü zeyel ve derin venlerin her iki grubunda da kapak ç klar bulunur. Kapak ç klar n say s derin venlerde daha ç oktur. vena perforans4. Kal n arterlerin yan nda bir tek ven bulunur. A carotis communis, v.axillaris ve a.femoralis, v.femoralis gibi.5. Pelvis ve columna vertebralis venleri pleksuslar olu şturur. 6.Venler aras nda yo ğ un anastomozlar vard r. Ven ö z pleksus7. Baz venlerin i ç erisinde ( ö zellikle extremite venleri) kan n geri ak ş n ö nleyen kapak ç klar bulunur. Sistemik venler aras nda bol miktarda anastomoz ( cava-cav anastomoz) bulunur. Y ü zeyel ve derin venleri bir birlerine ba ğ layan venlerde kapak ç k bulunur. Ven ö z kan n ak ş y ö n ü y ü zeyel venlerden derin venlere do ğ rudur. Damar i ç i bas nc n artmas ve ven duvar n n zay flamas ile karakterize venlerin k vr nt l ve geni ş bir g ö r ü n ü m almalar na varis denir. Genellikle alt ekstremitelerde geli şen bir klinik durumdur. 8. Venlerin tabaka kal nl ğ arterlerden incedir. 9. Venler dolu iken arterler gibi yuvarlakt r fakat bo ş olduklar zaman yass la ş r. Ba ş ve boyun venleri G ö ğ ü s bo şlu ğ u venleri Kar n ve pelvis bo şlu ğ u venleriBA Ş VE BOYUN VENLER İ Ba ş n venleri: Ba ş venleri, y ü z venleri • ve cranium venleri olarak iki k s mda incelenir.Y Ü Z Ü N VENLER İ 1. Y Ü Z Ü N Y Ü ZEYEL VENLER İ • V.facialis • Vv.temporalis superficialis • V.auricalis posterior • v. occipitalis • V.retromandibularis •V.facialis y ü z ü n y ü zeyel yap lar n n ven ö z kan n toplar. Yanaklar n, dudaklar n, g ö z kapaklar n n, burun k ö k ü n ü n, aln n ven ö z kan v. facialis taraf ndan toplan r. V. facialis v. jugularis internaya a ç l r. v. facialis v. jugularis interna v.angularisV.facialis’in dallar : V.frontalis -V.supraorbitalis -V.angularis -V.labialis superior -V.labialis inferior -V.submentalis v. jugularis interna-V.profunda faciei v.occipitalis v.facialis v.temporalis sup. V.nasalis externa A ş a ğ da do ğ u gelen v. facialis os hyoideum’un cornu majus’u hizas nda v.jugularis interna’ya a ç l r. v. temporalis superficialis: Ba ş n tepe ve yan k s mlar ndaki ven pleksuslar ndan ba ş lar. Frontal ve parietal dallar kula ğ n alt nda birle ş erek gl.parotidea i ç erisine girer ve burada v.maxillaris ile birle ş erek v.retromandibularis’i olu ş turur. v. temporalis superficialis-V.profunda faciei v.occipitalis v.facialis v.temporalis sup. v.retromandibularis -V.profunda faciei v.occipitalis v.facialis v.temporalis sup.Ba ş n yan k s mlar ve sa ç l derinin ven ö z kan v. temporalis superficialis taraf ndan; kulak arkas n n ven ö z kan v. auricularis posterior taraf ndan al n r. v. auricularis posterior, kafan n yan taraf nda v.occipitalis ve v.temporalis superficialis’den birer dal alarak ba ş lar. v. temporalis superficialis v. auricularis posteriorV. temporalis superficialis ve v. maxillaris gl. parotidea i ç erisinde birle ş mesiyle v. retromandibularis meydana gelir. V. retromandibularis ’ in v. auricularis posterior ile birle ş mesi ile v. jugularis externa olu ş ur. v. retromandibularis v. jugularis externa v.auricularis posteriorBa ş n arka k sm n n ven ö z kan v. occipitalis taraf ndan toplan r ve v. jugularis externaya drene edilir. v. occipitalis Bu ven M.trapezius’un ü st k sm n delerek trigonum suboccipitale’ye gelir. Burada v.vertebralis ile ba ğ lant lar vard r. v.occipitalis v.facialis v.diploica occipitalis v.emisseria mastoideaY Ü Z Ü N DER İ N VENLER İAlt ç enenin, pharynx ’ in, dama ğ n ven ö z kan v. maxillaris taraf ndan toplan r. V.maxillaris, plexus pterygoideus’u olu ş turan bir k s m venlerin birle ş mesi ile olu ş ur. v. maxillarisPlexus pterygoideus Plexus pterygoideus Dallar : -V.alveolaris inferior -V.meningea media -Vv.temporales profundae -v.masseterica -v.buccalis -Vv.alveolares posteriores -Vv.phrangeales, -V.palatina descendens -V.infraorbitalis -V.canalis pterygoidei -V.sphenopalatinaKlinik Bilgi: V.facialis s ras ile v.angularis, v.supraorbitalis ve v.ophtalmica superior arac l ğ ile sinus cavernosus ile ba ğ lant kurar. V.facialis ile sinus cavernosus aras ndaki bu ba ğ lant ile y ü z derisindeki bir enfeksiyon beyin absesi veya memenjit gibi ö nemli klinik durumlara neden olabilir. Plexus pterygoideus Sinus cavernosus v.ophtalmica sup. v.angularis v.facialis ***KRANIUM VENLER İ Venae cerebri: – Venae cerebelli: – Sinus durae matris – Vv.diploicae – Vv.emissariae – Bunlardan ilk üçü merkezi sinir sistemi venleri i ç erisinde anlat lacakt r. •Beyni saran kemiklerin i ç erisinde iki grup ven bulunur. Bunlardan v. diploica ’ lar beyni saran kemiklerin iki laminas aras nda bulunurlar ve di ğer kafatas venleri ile anastomozlar vard r. V. emisseria ’ lar ise beyni saran kemiklerdeki deliklerden ge ç erek kafatas i ç inde bulunan beyin venleri ile sa ç l deri venleri aras nda direkt ba ğlant kuran venlerdir.   v. emisseria v. diploicaV. emissaria parietalis V. diploica temporalis posterior V. emissaria occipitalis V. diploica occipitalis V. emissaria mastoidea V. diploica frontalis V. diploica temporalis anterior Diploik ve emissaryan venler V. emissaria Ekstrakranyal ven V. diploica Dural sinüs Granulationes arachnoideae Vv.diploicae: Yass kafa kemiklerin iki laminas aras nda bulunurlar. Bu venler meningeal venler ve duramater ven sinuslar ile ba ğ lant kurarlar. Bulunduklar yere g ö re isimlendirilirler. Bunlar;V.diploica frontalis, V.diploica temporalis, V.diploica occipitalisV. emissaria parietalis V. diploica temporalis posterior V. emissaria occipitalis V. diploica occipitalis V. emissaria mastoidea V. diploica frontalis V. diploica temporalis anterior Diploik ve emissaryan venler V. emissaria Ekstrakranyal ven V. diploica Dural sinüs Granulationes arachnoideae Vv.emissariae Kafatas nda bulunan deliklerden ge ç erek kafa i ç indeki venleri d ş ndaki venlere ba ğ layan venlerdir. Bunlardan baz lar bulunmaz. Bunlardan baz lar : V.emissaria mastoidea, V.emissaria parietalis, V.emissaria condylaris, V.emissaria occipitalis, v.emisseria occipitalis BOYUN VENLER İ Boyun venleri: Boyunda üç b ü y ü k ven ( v. jugularis interna, v. jugularis externa ve v. vertebralis ) bulunur. Bunlar boynun, ba ş n ve y ü z ü n ven ö z kan n toplarlar. 1. V. jugularis externa: Parotis bezi i ç erisinde v. retromandibularis ile v. auricularis posterior ’ un birle ş mesinden olu ş ur. Ba ş n d ş k sm ile y ü z ü n derin k sm n n ven ö z kan n toplar. Y ü zeyel fasyan n iki yapra ğ aras nda a ş a ğ do ğru uzan r. M. sternocleidomastoideus ’ un y ü zeyelinde i ç ten d ş a do ğru uzan r. V. subclavia ’ ya a ç larak sonlan r. V. jugularis anterior bu vene a ç l r. v. jugularis externaDallar : V.transversa cervicis; v.jugularis posterior v. jugularis anterior V.suprascapularis; Bu ven, angulus mandibula hizas ndan clavicula’n n orta noktas na do ğ ru uzan r. Ve trigonum supraclaviculare’ye gelir ve clavicula’n n yukar s nda derin fasyay delerek m.scalenus anterior’un ö n veya yan taraf nda v.subclavia’ya a ç l r. V.jugularis externa v.Jugularis anterior v.maxillaris v.retromandibularis v.auricularis posterior v.Jugularis externa v.temporalis superficialis v.jugularis externav.maxilaris v.temporalis superficialis v.retromandibularis v.auricularis posterior v.jugularis externa v.jugularis externa’n n olu şumu v.jugularis anteriorSubmandibular b ö lgeden gelen ince venlerin birle şmesi ile olu şur. Genellikle sa ğ ve solda birer tane olmak ü zere iki adettir ama bazen ortada tek olarak ta bulunabilir. Sternum’un hemen yukar s nda her iki taraf n veni birle şerek arcus venosus juguli’yi olu şturur. Bu vene larynx’in bir k s m venleri ile gl.thyroidea’n n venleri a ç labilir. v.jugularis anterior v.Jugularis anterior arcus venosus juguliv. jugularis anterior Boyunda y ü zeyel fasya i ç erisinde a şa ğ do ğ ru uzan r. Sternum’un yukar s nda spatium suprasternale’ye girer. Daha sonra lateralde m.sternocleidomastoideus’ un alt na girer. Burada v.jugularis externa ya da v.subclavia’ya a ç l r. V. temporalis superficialis V. maxillaris Gl. parotidea V. retromandibularis V. facialis V. retromandibularis'in arka dal ı V. retromandibularis'in ön dal ı Vv. pharyngeae Vv. meningeae V. lingualis V. thyroidea superior Vv. thyroideae mediae V. jugularis anterior V. jugularis externa V. auricularis posterior For. jugulare Sinus petrosus inferior Sinus sigmoideus V. jugul aris interna Ba ş ve boyun bölgesinin ana venleri2. V. jugularis interna: Ba ş ve boynun y ü zeyel b ö l ü mleri ile beynin ven ö z kan n toplar. Boyundaki en b ü y ü k ven olup sinus sigmoideus ’ un devam ş eklindedir. Foramen jugulare ’ den ba ş lar ve boynun yan taraf nda a. carotis communis ve n. vagus ile birlikte bir k l fla (vagina carotica) sar l olarak a ş a ğ do ğru uzanarak clavicula ’ n n sternal ucunun arkas nda v. subclavia ile birle ş erek v. brachiocephalica ’ y olu ş turur. v. jugularis internakulak memesinden clavicula’n n medial ucuna ç ekilen bir ç izgili ile g ö sterilir. V.jugularis interna’n n boyundaki projeksiyonunuBa şlang ç ta a.carotis interna’n n arkas nda iken biraz a şa ğ da ö n taraf nda n. glossopharyngeus ve n.hypoglossus bulunur. N.vagus arter ve venler beraber ayn k l f i ç erisinde bulunur (vagina carotica). Y ü zeyelinde n.accessorius bulunur. v.jugularis interna n.vagus a.carotis communisV. jugularis interna’n n dallar v.lingualis v.thyroidea media v.thyroidea superior v.facialisV. jugularis interna Sinus sigmoideus For.jugulare Sinus petrosus inferior v.subclavia v.brachiocephalica Angulus venosus V.Jugularis interna Vv.pharengeales v.lingualis v.thyroidea superior v.Thyroidea mediaV.vertebralis: Plexus venosus vertebralis internus’un dallar atlas n ü zerinden ge ç erek trigonum suboccipitale’ye gelir ve burada v.vertebralis’i olu ş turur. Canalis vertebralis i ç erisindeki ven ö z pleksusun ve boyun derin venlerinin kan n toplar. Atlas n foramen transversarium ’ undan girer a ş a ğ do ğru uzan r. Alt nc boyun omurunun for.transversarium ’ undan ç kar ve v. brachiocephalica ’ ya a ç l r.   v. vertebralisv.brachiocephalica v.jugularis anterior v.facialis v.thyroidea sup. v.subclaviaG Ö Ğ Ü S BO Ş LU Ğ U VENLER İ VENA CAVA SUPERIOR V.brachiocephalica dextra ve v.brachiocephalica sinistra’n n sternum’un hemen sa ğ taraf nda birle şmesi ile olu şur. V ü cudun ü st yar s n n ven ö z kan n toplar ve sa ğ atriuma bo şalt r. Uzunlu ğ u 7 cm, geni şli ğ i 2 cm’dir. İ kinci k k rdak kaburga hizas nda pericardium’u deler ve pericardium kesesi i ç ine girer. VCS V.brachiocephalica dextra V.brachiocephalica sinistraVCS Ö n tarafta sa ğ akci ğ er ve akci ğ erin ü zerini ö rten plevra Arkada , trachea, sa ğ n.vagus, akci ğ er ve plevra Sa ğ tarafta sa ğ n.phrenicus, sa ğ plevra Sol taraf nda truncus brachiocephalicus ve aorta ascendens. truncus brachiocephalicus aorta ascendens N.phrenicus n.vagus trachea Vena cava superior’un kom şuluklarV.brachiocephalica sinistra V.brachiocephalica dextra V.Jugularis interna v. subclavia V.Jugularis interna v. subclavia aorta VCIV.brachiocephalica V.jugularis interna ve v.subclavia’n n sa ğ da ve solda birle şerek olu şturdu ğ u iki kal n venlerdir. V.cava superior’un sa ğ da olmas nedeni ile sol v.brachiocephalica daha uzundur. V.brachiocephalica V.brachiocephalica dextra Yakla ş k 2.5 cm uzunlu ğ unda olup clavicula’n n sternal ucunun arkas ndan ba şlar ve 1.k k rdak kaburgan n biraz a şa ğ s nda v.brachiocephalica sinistra ile birle şerek v.cava superior’u olu şturur. Truncus brachiocephalicus’un ö n ve sa ğ taraf nda bulunur. Sa ğ taraf nda apex pulmonis ve ikisi aras nda n.phrenicus ila plevra yer al r. A ç lan venler: V.vertebralis dextra, 1. v.thoracica interna, 2. v.throidea inferior 3. ilk interkostal ven a ç l r. 4. V.brachiocephalica dextra Truncus brachiocephalicusV.brachiocephalica sinistra Yakla ş k 6 cm uzunlu ğ unda olup sol calavicula’n n sternal ucunun arkas nda ba şlar, manibrium sterninin ü st yar s n n arkas ndan a şa ğ do ğ ru uzan r ve sa ğ birinci kaburgan n biraz a şa ğ s na kadar uzan r ve burada V.brachiocephalica dextra ile birle şerek v.cava superior’u olu şturur. Arka taraf nda truncus brachiocephalicus, a.carotis communis sinistra ile a.subclavia sinistra, n.vagus ve n.phrenicus bulunur. V.brachiocephalica sinistra’ya a ç lan venler: v.thoracica interna, 1. v.throidea inferior, 2. v.intercostalis superior sinistra, 3. v.pericardiaca 4. v.tymica a ç l r. 5. V.brachiocephalica sinistra a.carotis communis sinistra Truncus brachiocephalicus n.vagusV. thyroidea media a şa ğ daki venlerden • hangisine a ç l r? A. V. jugularis eksterna • B. V. jugularis interna • C. V. jugularis anterior • D. V.brachiocephalica • E. V.subclavia •G ö ğü s venleri: G ö ğü s bo ş lu ğu i ç erisindeki organlar n ve g ö ğü s duvar n n ven ö z kan n n b ü y ü k k sm v. azygos ve v. hemiazygos ’ a az bir k sm da v. thoracica lateralis , v. thoracica interna ve v. thoracoepigastrica arac l ğ ile v. subclavia ve v. axillaris ’ e drene olur. V. azygos: Sa ğ taraf n v. lumbalis ascendens ’ i L1 d ü zeyinde v. azygos ad n al r. Diafragman n crus dextrumunun d ş kenar ndan (bazen hiatus aorticus’dan ge ç er) ge ç erek g ö ğ ü s bo ş lu ğ una girer ve 4.g ö ğ ü s omuru hizas nda sa ğ akci ğ er k ö k ü n ü n ü zerinden ge ç er ve VCS’un arka ü st k sm na a ç l r. v. cava superior ’ a pericardium ’ un i ç ine girmeden hemen ö nce a ç l r. G ö ğs ü n sa ğ taraf n n ven ö z kan n toplayan venler bu vene a ç l r. v. azygosDuctus lymphaticus dexter V. brachiocephalica sinistra V. thyroidea inferior V. jugularis interna sinistra Ductus thoracicus V. vertebralis V. subclavia sinistra V. thoracica interna V. intercostalis posterior 1 V. subclavia dextra V . azy gos V. thyroidea inferior V. thoracica interna V. intercostalis posterior 1 V. brachiocephalica dextra 2 3 4 V. intercostalis superior dextra 5 6 7 8 9 10 11 Vv. in ter costales post er io re s D iaphragma V. subcostalis V. lumbalis ascendens V . hemiazy gos V. subcostalis 5 6 7 8 9 10 11 Vv. in ter costales post er io re s V. intercostalis superior sinistra 2 3 4 V . hemiazy gos accessoria V. jugularis interna dextra T 7 T 8 Boyun venleri veazigos sistem venleri V. vertebralis V.C.S . V . azy gos V.azygos dallar : 1. v.intercostales superior dextrae 2. v.subcostalis dextra 3.v.hemiazygos 4. vv.oesophageales 5. vv.mediastinales 6. vv.pericardiales 7. v.bronchialis dextraV. hemiazygos: Kar n arka duvar ndaki sol v. lumbalis ascendens, g ö ğü s bo ş lu ğuna girince v. hemiazygos ad n al r. Bu ven omurgan n sol taraf nda Th9 seviyesine kadar uzan r. Burada sa ğa do ğru d ö nerek v. azygos ’ a a ç l r. Bu vene g ö ğs ü n sol taraf n n ven ö z kan n toplayan damarlar a ç l r. v. hemiazygosDuctus lymphaticus dexter V. brachiocephalica sinistra V. thyroidea inferior V. jugularis interna sinistra Ductus thoracicus V. vertebralis V. subclavia sinistra V. thoracica interna V. intercostalis posterior 1 V. subclavia dextra V . azy gos V. thyroidea inferior V. thoracica interna V. intercostalis posterior 1 V. brachiocephalica dextra 2 3 4 V. intercostalis superior dextra 5 6 7 8 9 10 11 Vv. in ter costales post er io re s D iaphragma V. subcostalis V. lumbalis ascendens V . hemiazy gos V. subcostalis 5 6 7 8 9 10 11 Vv. in ter costales post er io re s V. intercostalis superior sinistra 2 3 4 V . hemiazy gos accessoria V. jugularis interna dextra T 7 T 8 Boyun venleri veazigos sistem venleri V. vertebralis V.C.S . V . azy gosV. hemiazygos accessoria: Omurgan n sol taraf nda yukar dan a ş a ğ ya do ğ ru uzan r. 7. g ö ğü s omurunu ç aprazlayarak sa ğ tarafa ge ç er ve burada v. azygos ’ a a ç l r. Bu ven sol ü st intercostal venleri toplar. v. hemiazygos accessoria1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 v.azygos v.hemiazygos v.hemiazygos accessoria v.intercostalis sup.sinistra v.intercostalis sup.dextra v.intercostalis posterior v.hemiazygos accessoria: Omurgan n sol taraf nda uzan r. 4.- 8.v.intercostalis posterior’lar al r. Yedinci g ö ğ ü s omurunu ç aprazlayarak sa ğ tarafa ge ç er ve burada v.azygos’a bazende v.hemiazygos’a a ç l r. Ductus lymphaticus dexter V. brachiocephalica sinistra V. thyroidea inferior V. jugularis interna sinistra Ductus thoracicus V. vertebralis V. subclavia sinistra V. thoracica interna V. intercostalis posterior 1 V. subclavia dextra V. azygos V. thyroidea inferior V. thoracica interna V. intercostalis posterior 1 V. brachiocephalica dextra 2 3 4 V. intercostalis superior dextra 5 6 7 8 9 10 11 Vv. intercostales posteriores Diaphragma V. subcostalis V. lumbalis ascendens V. hemiazygos V. subcostalis 5 6 7 8 9 10 11 Vv. intercostales posteriores V. intercostalis superior sinistra 2 3 4 V. hemiazygos accessoria V. jugularis interna dextra T 7 T 8 Boyun venleri veazigos sistem venleri V. vertebralis V.C.S. V. azygos Vv.thyroidea inferiores Sol v.thyroidea inferior v.brachiocephalica sinistra’ya, sa ğ v.thyroidea inferior ise v.brachiocephalica dextra’ya a ç l r. V.bronchialis dextra V.bronchialis sinistra V.bronchialis Sa ğ v.bronchialis v.azygos’a, sol ise v.intercostalis superior sinistra (v.hemiazygos’a bazen) a ç l r.Vv.thoracica internae A.thoracica interna ile birlikte seyreder. Ba şlang ç ta ç ift olan bu ven daha sonra (4.k k rdak kaburga hizas nda) birle şerek tek bir ven olu şur. Her bir ven kendi taraf n v.brachiocephalica’s na a ç l r Vv.thoracica internaeVv.thoracica internae KLIN İ K B İ LG İ V.thoracica interna sternum’un 2.5 cm lateralinde seyreder. Dolay s yla pericardium bo ş lu ğ undan s v al nmas gerekti ğ i durumlarda bu durum unutulmamal d r!!!!!!!!!!Vv.columna vertebralis Columna vertebralis ve etraf ndaki kaslar , medulla spinalis ve zarlar n drene eden venlerdir. Omur g ö vdelerinin ö n ve arcus vertebralar n arka taraf nda olu şan pleksuslar (plexus venosus vertebralis externus anterior ve posterior) ile canalis vertebralis i ç erisinde olu şan plexus venosus vertebralis internus vv.intervertebrales’e drene olur. Plexus venosus vertebralis internus v.intervertebralisv.intervertebralis Vv.intervertebrales: Bu venler medulla spinalis’den dallar al r. Bu venler plexus venosus vertebralis externus ve internus’u drene ederler ve v.vertebralis, v.intercostalis, v.lumbalis ve v.sacralis lateralis’lere a ç l rlar. KARIN VE PELV İ S VENLER İ V. cava inferior: Diaphragman n alt nda kalan v ü cut b ö l ü m ü n ü n ven ö z kan n toplay p kalbin sa ğ atrium ’ una getiren b ü y ü k bir vendir. Sa ğ ve sol v. iliaca communis ’ ler L5 d ü zeyinde birle ş erek v. cava inferior ’ u olu ş tururlar. Aortun sa ğ taraf nda yukar do ğru y ü kselerek karaci ğerin arkas ndan ge ç er ve diaphragmadaki kendine ö zg ü delikten ( for. venae cavae inferioris) ge ç erek g ö ğü s bo ş lu ğuna girer. Perikard delerek sa ğ atriuma a ç l r. v. cava inferiorKar n ve pelvis venleri: Kar n i ç erisindeki organlar n bir k sm n n (tek olanlar) kan v. porta ’ ya drene olurken, ç ift organlar n, kar n duvar n n, pelvis i ç erisindeki organlar n (rectum hari ç ) ve pelvis duvar n n kan v. cava inferiora drene olur. Rectumun kan ise hem v. cava inferior ’ a ve hem de v. porta ’ ya drene olur. V. cava inferior ’ un dallar : İ ki grup alt nda ( parietal ve visceral dallar ) incelenir. Parietal dallar: Bunlar kar n duvar n n kan n drene eden dallard r. Vv. lumbales: Bunlar 4 ç ift ven olup a. lumbales ’ lere e ş lik ederler ve kar n duvar n n ven ö z kan n ta ş rlar. Vv. phrenicae inferiores: Ayn isimdeki arterleri takip ederler ve diaphragman n kan n drene ederler. v. phrenicae inferiorVisceral dallar: Kar n i ç erisindeki organlar n ven ö z kan n toplarlar. V. testicularis (v. ovarica): Testisin kirli kan n drene eden venler plexus pampiniformis ’ i olu ş tururlar. Bu plexustan ba ş layan v. testicularis sa ğda direkt olarak v. cava inferior ’ a a ç l rken solda v. renalis sinistra ’ ya a ç l r. v. testicularisKLIN İ K B İ LG İ V.testicularis’lerde g ö r ü len varislere varicocele (varikosel) denir. Bu durum daha ç ok sol tarafta g ö r ü l ü r. Bunun birinci nedeni soldaki venin dik bir a ç ile v.renalis’e a ç lmas , v.testicularis dextra v.testicularis sinistraV. renalis: B ö breklerin kan n drene eder. V. suprarenalis: Gl. suprarenalis ’ in kan n drene ederler. Sa ğ v. suprarenalis v. cava inferior ’ a a ç l rken sol v. suprarenalis v. renalis sinistra ’ ya a ç l r. v. renalis v. suprarenalisVv. hepaticae: Karaci ğerin kan n v. cava inferior ’ a getiren venlerdir. Karaci ğer lob ü llerinin merkezinde bulunan v. centralis ’ lerden ba ş lar. Bu venler aralar nda birle ş erek daha kal n venleri olu ş tururlar. vv. hepaticaeDiaphr agma V. cava inferior V. phrenica inferior V. suprarenalis sinistra V. phrenica inferior V. suprarenalis dextra Vv. hepaticae V. renalis sinistra V. testicularis (ovarica) sinistra 1 2 3 4 1 2 3 4 Vv. lumbales Vv. lumbales V. renalis dextra V. testicularis (ovarica) dextra V. sacralis mediana V. iliaca communis sinistra V. iliaca externa V. iliaca interna V. iliaca interna V. iliaca externa V. epigastrica inferior V. circumflexa ilium profunda V. cremasterica Lig. ing uinale V. iliaca communis dextra V. cava inferior ’ a aç ı lan venler L 5 L 5v.testicularis dextra v.testicularis sinistra v.renalis dextra v.renalis sinistra v.suprarenalis sinistra v.suprarenalis dextra Vv.phrenica inferiores sinistra Vv.phrenica inferiores dextra v.sacralis mediana v.epigastrica inferior Vv.lumbales Vv.hepaticaeVCS ve VCI aras ndaki kollateral (kav-kaval) ba ğ lant lar V.vertebralis’ler a ş a ğ da lumbal ve sakral venler ile • VCI’a yukar da servikal, oksipital ve serebral venler arac l ğ ile VCS’a a ç l r. V.lumbalis (VCI’un dallar ) ile v.lumbalis ascendes • (sa ğ daki v.azygos’a ve soldaki v.hemiazygos’a a ç l r) aras nda olu ş an anastomozlar V.thoracica lateralis, v.thoracoepigastrica ve • v.epigastrica superficialis aras nda V.epigastrica superior (V.thoracica interna’n n dal ) • ile v.epigastrica inferior (v.iliaca externa’n n dal ) aras nda olu ş an anastomozlar. V.lumbalis (VCI’un dallar ) ile • v.lumbalis ascendes (sa ğ daki v.azygos’a ve soldaki v.hemiazygos’a a ç l r) aras nda olu ş an anastomozlar vv.lumbales v.lumbalis ascendens *** *** ** v.lumbalis ascendens vv.lumbales *** *** ** v.azygos v.hemiazygosv.epigastric a superior v.epigastrica inferior V.epigastrica superior • (V.thoracica interna’n n dal ) ile v.epigastrica inferior (v.iliaca externa’n n dal ) aras nda olu ş an anastomozlar. *** ***V.vertebralis’ler a ş a ğ da • lumbal ve sakral venler ile VCI’a yukar da servikal, oksipital ve serebral venler arac l ğ ile VCS’a a ç l r. v.vertebralisPortakaval anastomozlarPelvis venleri V. iliaca communis: V. iliaca externa ve v. iliaca interna ’ n n art. sacroiliaca hizas nda birle ş mesiyle olu ş ur. Sa ğ ve sol v. iliaca communis ’ ler 5. bel omuru hizas nda birle ş erek v. cavae inferior ’ u olu ş turur. v. iliaca communisV. sacralis mediana: Sacrum ’ un ö n y ü z ü nde yukar do ğru ç kan bu ven ayn isimli artere e ş lik eder. V. cava inferior ’ un ç atal na veya v. iliaca communis sinistra ’ ya a ç l r. V. iliaca interna: Pelvis i ç erisinde bulunan organlar n ve pelvis duvar n n ven ö z kan n direne eden bir vendir. V. iliaca externa ile birle ş erek v. iliaca communis ’ i olu ş turur. v. iliaca internaDallar : Vv. glutea superiores: A. glutea superior ile birlikte seyreden bir ç ift vendir. Arterin gluteal b ö lgeye da ğ tt ğ kan drene eder. Vv. glutea inferiores: A. glutea inferior ’ a e ş lik eden bir ç ift vendir. İ ki ven birle ş ir ve tek ven olarak v. iliaca interna ’ ya a ç l r. Vv. glutea superiores Vv. glutea inferioresV. pudenda interna: V. profunda penis olarak ba ş lar. A. pudenda interna ile birlikte uzan r. V. pudenda internaV. obturatoriae: Uylu ğ un i ç k sm n n kan n drene eder. Canalis obturatorius ’ tan ge ç erek pelvis ’ e girer. Vv. sacrales laterales: Sacrumun ö n y ü z ü nde a. sacralis lateralis ile birlikte uzan rlar ve v. iliaca internaya a ç l rlar. V. obturatoriaeVv. rectalis media: Rectum etraf ndaki plexustan ba ş lar ve. V. iliaca internaya a ç l r. Vv. rectalis mediaVv. dorsalis profunda penis: Penis s rt nda bulunan tek vendir. Glans penis ve corpus cavernosum penis ’ i drene eder. Vv. dorsalis profunda penisVv. vesicales: Mesane ile prostat aras ndaki (bayanlarda mesane ile vagina aras ndaki) ven ö z plexusu drene ederler. Bu venler v. iliaca interna ’ ya a ç lmadan ö nce tek bir ven halinde birle ş irler. Vv. vesicalesVv. uterinae: Uterusun etraf ndaki ven ö z plexusu drene eder. Vv. vaginales: Vaginan n etraf ndaki ven ö z plexusu drene eder. Vv. uterinae Vv. vaginalesV. iliaca externa: V. femoralis lig. inguinale ’ nin alt ndan yukar ge ç ince v. iliaca externa ad n al r. Alt taraf ve kar n duvar n n alt k sm n n ven ö z kan n drene eder. V. iliaca externa art. sacroiliaca hizas nda v. iliaca interna ile birle ş erek v. iliaca communis ’ i meydana getirir. v. iliaca externa v. femoralisDallar : V. epigastrica inferior: Kar n ö n duvar n n ven ö z kan n v. iliaca externaya ta ş r. V. circumflexa ilium profunda: Kar n yan duvar n n ven ö z kan n drene eder. V. pubica: Pubisin arkas nda bulunur. A şa ğ daki venlerden hangisi direkt olarak • v. cava inferiora direne olur? A. V. Splenica • B. V. gastrica sinistra • C.V. mesenterica inferior • D.V. Renalis • E. V. rectalis superior •