Volkanoloji Volkanların yararları VOLKANLARIN YARARLARI VOLKANLARIN YARARLARIG İR İ Ş Ş Volkanların yararlarını ; Volkanların yararlarını ; 1. Tarım 2 Jeotermal Enerji 2. Jeotermal Enerji 3. Jeoturizim Ed üti lh d d 4. Endüstriyel hammadde olmak üzere dört ana ba şlıkta toplayabilirizVolkanların olumlu etkileri var mıdır ? Her ne kadar volkan denince akla olumsuz örnekler Her ne kadar volkan denince akla olumsuz örnekler geliyor ise de, volkanların yararı da sayılamayacak kadar çoktur. Birçok önemli maden yata ğı volkanlara ba ğlı olarak Birçok önemli maden yata ğı volkanlara ba ğlı olarak oluşur. Dünyanın en verimli tarım alanlarının bazıları volkanik alanlar üzerindedir. Kapadokya gibi do ğal tl lk küll i i bi ik i l anıtlar,volkan küllerinin birikmesi ve a şınmasıyla oluşmu ştur. Genç volkanlardaki ısıdan yararlanılarak jeotermal ç y j enerjinin yanı sıra, ço ğu volkanların kök kısmıyla ili şkili bakır, altın, gümü ş, kur şun ve çinko gibi metalik madenler insanların kullandı ğı volkanizma ğ ürünleridir.1. TARIM Ni ğde-Kayseri platosunda yüzeye yayılan tüf, lav ve bunlarına y r ı şmasıyla olu şan lav ve bunların ayrı şmasıyla olu şan maddeler, verimli toprakların yer almasına neden olmu ştur Özellikle volkanik da ğlardan neden olmu ştur. Özellikle volkanik da ğlardan do ğan dere ve çayların getirmi ş oldu ğu topraklar alçak ve çukur alanlarda birikerek pçç kalın alüvyon tabakaları olu şmu şlarıdır. Bu durum tarımsal potansiyeli artırmı ştır. Volkanizma ile Olu şan Da ğlar ve Tarım alanları: Yerin derinliklerindeki magmanın yerkabu ğunun zayıf ve çatlak kısımlarından yer üstüne çıkmasıyla olu şan genelde tek da ğlardan ibaret olan da ğlardır. Volkanik sahalar mineralce zengindir O yüzden tarım arazileri de Volkanik sahalar mineralce zengindir. O yüzden tarım arazileri de çok verimlidir. Türkiye deki volkanik da ğlar; y ğ G.Do ğu Anadolu Bölgesi : Karacada ğ Karadeniz Bölgesi : Köro ğlu Da ğları Akdeniz Bölgesi : Hassa Bölgesi (Hatay) Ege Bölgesi : Kula Tepeleri (En genç) Ege Bölgesi : Kula Tepeleri (En genç) Do ğu Anadolu Bölgesi : A ğrı ,Tendürek, Nemrut, Süphan Da ğları İç Anadolu Bölgesi : Erciyes, Melendiz, Hasanda ğ, Karada ğ, Karacada ğ. ğLav Platoları Ülkemiz yerkabu ğu hareketlerinin en fazla görüldü ğü sahalardan biri üzerinde bulunur. III. zaman ve IV. zamanda şiddetli bir volkanizmaya sahne olmu ştur Bu bakımdan genç şiddetli bir volkanizmaya sahne olmu ştur. Bu bakımdan genç volkanlar yanında lavların yı ğılma alanları da ülkemizde çok yaygındır. Ülkemizde volkanik platoların en fazla geli şti ği bölge volkanizmanın en çok görüldü ğü Do ğu Anadolu Bölgesidir. Bu çg ğ ğ g bölgemizde Nemrut, Süphan, Tendürek, Büyük ve Küçük A ğrı'nın çıkardı ğı lavlar geniş sahalara yayılmı ş ve plato düzlükleri meydana getirmi ştir. Erzurum, Kars ve I ğdır'ı içine alan saha tamamen bir lav platosu alanıdırY i n eb u alan saha tamamen bir lav platosu alanıdır. Yine bu bölgemizdeki Bingöl platosu Güneydo ğu Anadolu'daki Karacada ğ platosu, İç Anadolu'daki, Kayseri, Nev şehir arasında kalan saha Türkiye'deki lav platolarına örnek alanlardır. yp2. JEOTERMAL ENERJ İ ÜLKEM İZDE JEOTERMAL ENERJ İN İN DURUMU ÜLKEM İZDE JEOTERMAL ENERJ İN İN DURUMU Ülkemiz zengin jeotermal enerji kaynaklarına sahiptir ve jeotermal enerji potansiyeli yönünden dünyada 7. sıradadır. Bugüne kadar MTA tfd4 0 °C ’iü idjt lkk i 170 d t tarafından 40° C’ nin üzerinde jeotermal akı şkan içeren 170 adet jeotermal saha ortaya çıkarılmı ştır. Bu sahaların %95’i dü şük ve orta sıcaklıklı jeotermal sahalardır. Türkiye’nin jeotermal potansiyeli 31.500 MWt olarak tahmin yj py edilmektedir. Fakat bu büyük jeotermal enerji potansiyeline göre konut ısıtmacılı ğı, seracılık ve sa ğlık amaçlı kullanım olarak Türkiye’de toplam kurulu kapasite 867 MWt’dir. Ayrıca 20.4 MWt üretme gücüne sahip Kızıldere jeotermal sahasında 1985 yılından bu yana elektrik sahip Kızıldere jeotermal sahasında 1985 yılından bu yana elektrik enerjisi üretimi sürmektedir. Aydın-Germencik, Aydın-Salavatlı ve Denizli-Tekkehamam sahasında ise elektrik üretimine yönelik çalı şmalar devam etmektedir. Elektrik enerjisi üretiminin mümkün olmadı ğı sahalarda konut ısıtmacılı ğı ve enerjisi üretiminin mümkün olmadı ğı sahalarda konut ısıtmacılı ğı ve endüstriyel kullanım son yıllarda giderek yaygınlaşmaktadır.3. JEOTUR İZ İM Peri bacaları Peri bacalarıKarater gölleriKayak tesisleri Da ğ sporları ve Kı ş turizmi ülke ekonomisine büyük katkılar sa ğlamaktadır sa ğlamaktadır.Peri bacaları ve krater gölleri gibi volkanizma Peri bacaları ve krater gölleri gibi volkanizma sonucu olu şmu ş do ğal yapılar, barındırdıkları güzellikler nedeni ile bu bölgelere turist güzellikler nedeni ile bu bölgelere turist çekerek ülke ekonomisine önemli katkılar yapmaktadırlar yapmaktadırlar.4. ENDÜSTR İYEL HAMMADDE Volkanlarınb i rb a şka yararı da, volkandan çıkan malzemelerden Volkanların bir ba şka yararı da, volkandan çıkan malzemelerden meydana gelen olu şukların barındırdı ğı özellikler nedeni ile birçok alanda kullanılmalarıdır. Kısaca bunları açıklamak gerekirse ; Toprak hazırlama kullanılacak malzemeler D ğli kd d l Do ğal organik maddeler: Do ğal inorganik maddeler: Kum, çakıl, granit parçaları, pomza, perlit, vermikulit, volkanik tüf (siyah, beyaz, kahverengi vb.) ve volkanik ta şlar.Pomza Pomza, volkanizma faaliyetleri esnasında Pomza, volkanizma faaliyetleri esnasında ani so ğuma ve gazların bünyeyi ani terk etmesi sonucu oldukça gözenekli bir yapı içeren ve dünya endüstrisinde yeni olmamakla beraber ülkemiz endüstrisine endüstrisinde yeni olmamakla beraber, ülkemiz endüstrisine son yıllarda girmeye ba şlamı ş ve de ğeri yeni anla şılan volkanik kökenli bir madendir. Gözenekler birbirleriyle ba ğlantısız bo şlukludur. Bu özelli ğinden dolayı ısı ve ses iletkenli ği oldukça dü şüktür. Ayrıca hafif, suda uzun süre yüzebilen, izolasyonu yüksek bir kayaçtır. Tarım Endüstrisinde Pomza Kullanımı * Toprak ıslahında * Toprak ıslahında, * Az topraklı veya topraksız ortamlarda bitki yeti ştiricili ğinde, * Su beslenimi kısıtlı tarımsal - ye şil alanlardaPerlit Perlit, do ğal olarak olu şan silis esaslı volkanik kayaçlara verilen bir isimdir. Tarım Sektöründe kullanımı : Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı "substrat" maddesi olarak Toprağın fiziksel özelliklerini artırıcı substrat maddesi olarak... a) Tarla tarımında b) Bahçe tarımı ve seracılıkta (fide yeti ştiricilik, kültür tarımı vb.) )Çi li l l d c) Çimli spor alanlarındaÇatılarda ; Çatılarda ; Perlit'i in şaatlarınızda çatılarda ısı yalıtım malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Duvarlarda ; Duvarlarda ; Perlit'i duvarlarda ses ve ısı izolasyonu sa ğlamak için kaba sıva harcı olarak kullanabilirsiniz. Süzmede ; Süzmede ; Berrak ve hızlı bir süzme i şlemi gerçekle ştirmek için perlit kullanmayı tercih edebilirsiniz. Sanayide ; Sanayide ; Perlit aynı zamanda demir çelik dökümlerinde döküm kumuna katkı maddesi olarak da kullanabilir.Volkanik Tüf Volkan küllerinin tabakalar halinde birikmesi ile meydana gelen Volkan küllerinin tabakalar halinde birikmesi ile meydana gelen kayaçlardır. Özellikle Orta ve Do ğu Anadolu Bölgelerinde yaygınolarak Özellikle Orta ve Do ğu Anadolu Bölgelerinde yaygın olarak bulunan kolay da ğılabilen de ği şik renkte (koyu kırmızı, beyaz ve siyah) olan volkan faaliyetleri sonucunda olu şan hafif bir yeti ştirme ortamıdır. y ş Su tutma kapasitesi yüksektir. Yalnız olarak kullanılabilece ği gibi di ğer ortamlarla de ği şik oranlarda karı ştırılarak da g ğ ğ kullanılabilir. Özellikle karı ştırıldı ğı ortamların havalanmasını artırır.Vermikülit Genleştirilmi ş vermikülit hafif yapı gereçlerinde Genleştirilmi ş vermikülit, hafif yapı gereçlerinde agrega olarak, binalarda ısı ve ses izolasyonunda, so ğuk hava depolarının izolasyonunda, dekorasyon i şlerinde, dökümhane ve benzeri yüksek ısı ile çalı şan yerlerde ate şe dayanıklı sıva ve kaplama malzemeleri üretiminde kullanılır. malzemeleri üretiminde kullanılır. Ziraatta ise topra ğın özelliklerini iyile ştirici katkı olarak, zirai ilaçlarda ve gübrelerde katkı malzemesi olarak ayrıca boyada lastik ve plastik üretiminde olarak, ayrıca boyada, lastik ve plastik üretiminde dolgu olarak kullanılır.Kaynaklar y www kapadokyaturu com www.kapadokyaturu.com www.geziantalya.com http://www.maden.org.tr http://ansiklopedi.turkcebilgi.com http://ansiklopedi.turkcebilgi.com http://www.gardenpomza.com http://www deltasistem com tr http://www.deltasistem.com.tr http://www.gencmekan.com