Yem Yem Teknolojisi YEM TEKNOLOJİSİYEM HAZIRLAMA VE İŞLEME YÖNTEMLERİ YEMLERİ İŞLEMENİN AMAÇLARI Karl l ğ art rmak Partikül büyüklüğünü değiştirmek Nem oran n değiştirmek Yem yoğunluğunu değiştirmek Yemin lezzetini değiştirmek Yemin besin maddeleri içeriğini değiştirmekYEMLERİ İŞLEMENİN AMAÇLARI Besin maddelerinden yararlanmay art rmak Antinutrisyonel faktörlerin yok edilmesi Depolama kalitesini art rmak Mekanizasyonu sağlamak ve depolama alan n azaltmak Yemlerde zararl etkenleri azaltmakKONSANTRE YEMLERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ MEKANİK İŞLEMLER ISI UYGULAMALARI SU ORANINI DEĞİŞTİRME KALIPLAŞTIRMA SIVI KATKILARKONSANTRE YEMLERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ FERMENTASYON İŞLEMLERİ ÇİMLENDİRME BAZI PROTEİN KAYNAKLARININ İŞLENMESİ YAĞLARIN İŞLENMESİMEKANİK İŞLEMLER Kabuğun al nmas (dehulling) K rpma Öğütme (grinding) Ezme (rolling) S k şt rma (extruding)YEM FABRİKASI AKIŞ DİYAGRAMI TARTMA, ÖĞÜTME VE KARIŞTIRMA BÖLÜMLERİ PELETLEME BÖLÜMÜ MELAS BÖLÜMÜ HAVALI TAŞIMA SİSTEMİ ELEVATÖR KANTAR ELEK ÇEKİÇLİ DEĞİRMEN KARIŞTIRICI ÜFLEYİCİ MELAS MİKSERİ ÜFLEYİCİ PELETLEYİCİ PELET SOĞUTUCU KANTARÖĞÜTME Etkileri: Homojen dağ l m İyi bir kar ş m İyi ve h zl sindirim Aromatik yağ asitleri Kolay ve sağlam pelet üretimiÖĞÜTME Öğütme Yöntemleri: Taş Değirmenler Çekiçli Değirmenler Valz (Trommel)’li DeğirmenlerÇekiçli Değirmenlerde Öğütme İşlemleri Çarpma Kesme SürtünmeÇekiçli Değirmen (K r c )Ezme (rolling) Kuru ezme (dry rolling) Buharla ezme (steam rolling)S k şt rma (extruding) Kuru ekstrüzyon Yaş ekstrüzyonEXTRUDEREXTRUDER Metal kal p Parçalay c plaka Namlu Vida Yem borusu Yem haznesi Boğaz Vida hareket motoruNİŞASTANIN JELATİNLEŞTİRİLMESİ Etkileri: Nişastan n su absorbe etme yeteneği artar Enzimlerin etkisi artar, çözünme h zlan r.ISI UYGULAMALARI Kuru s tma yöntemi Mikronize etme (micronizing) Patlatma (popping) Kavurma (roasting) Nemli s tma yöntemi Pişirme (cooking) Genleştirme (exploding)ISI UYGULAMALARI Pulcuk haline getirme (flaking) Buharla pulcuk haline getirme (steam flaking) Bas nçla pulcuk haline getirme (pressure flaking) Peletleme (pelleting) Granül yem (crumbling)PELETLEMEPELETLEME Yararlar Fiziksel görünümü nedeniyle hayvanlar taraf ndan tercih edilir. İnce öğütülmüş, beğenilmeyen yem maddelerinin tüketilmesi sağlan r. Karma yemlerde hammaddelerin ayr şmas n engeller.PELETLEME … Daha az nem tutar, tozlanma azd r. Yemlerin besleyici değeri artar. Ak c l ğ daha fazlad r. Depolama alan n daralt r. Küflenme ve zararl bakteri oluşumu daha azd r.PELETLEME … Yağda eriyen vitaminler daha yavaş okside olur. Yeme s v kat lmas kolaylaş r. Aç k arazide yem kayb azal r.PELETLEME Olumsuz yönleri Pahal d r. Besin madde kayb oluşabilir. Kanibalismus nedeni olabilir. Su tüketimini art r r.Granül Yem (crumble)SU ORANINI DEĞİŞTİRME Suland rma (watering), slatma (soaking) Kurutma (drying, dehydrating) Erken hasat etme (early harvesting)BAZI PROTEİN KAYNAKLARININ İŞLENMESİ Protein kaynaklar n n formaldehit ile işlenmesi By-pass protein By-pass amino asitler Protein kaynaklar n n s ile işlenmesiYAĞLARIN İŞLENMESİ Yağlar n formaldehit ile işlenmesi Yağlar n kristalleştirilmesi Kalsiyum sabunlar n n kullan mKONSANTRE YEMLERDE KARIŞTIRMA VE KARIŞIM STABİLİTESİKARIŞTIRICI ÖZELLİKLERİ Kar şt rma işlemi güvenilir olmal . Farkl kar ş mlar (yağl , melasl ) yapabilmeli. Hammaddelerin yap s n bozmamal . K sa sürede kar şt rmal . Tam ve kolay boşalt labilmeli. Bak m ve onar m kolayl ğ olmal . Otomazisyona uyum sağlayabilmeli. Enerji harcamas en az olmal .Kar şt r c Tipleri Kazan hareketli kar şt r c lar Kazan sabit, helezonlu kar şt r c lar Yatay tip Dikey tip Yüksek bas nçl hava üflemeli kar şt r c larYatay tip kar şt r cDikey tip kar şt r cKABA YEMLERİ İŞLEME TEKNİKLERİ Fiziksel İşlemler Kimyasal işlemlerFİZİKSEL İŞLEMLER Doğrama, öğütme ve parçalama Küp haline getirme PeletlemeKİMYASAL İŞLEMLER NaOH ile işlem Amonyak ile işlem Üre ile işlem Asitler ile işlem Kombine işlemler