Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Yenidoğanın Muayenesi YEN İ DO Ğ ANIN MUAYENES İ PROF.DR. AYTU Ğ ATICI Mersin Ü niversitesi T p Fak ü ltesi Ç ocuk Sa ğl ğ ve Hastal klar AD.Neonatal d ö nem: Ya ş am n ilk 28 g ü n ü ? Ü lkemizde 5 ya ş alt ö l ü mlerin %80 ’ i ilk y lda , ? Bunun da yar s yenido ğan d ö neminde, – Yenido ğan ö l ü mlerinin de yar s ya ş am n birinci – g ü n ü nde meydana gelmektedir. T ü rkiye ’ de her y l yakla ş k 1.5 milyon bebek ? do ğmaktad r. Bunlar n 57.000 ’ i ilk y l i ç inde 35.000 ’ i ise ? yenido ğan d ö neminde ö lmektedir. 15.000 bebek ise do ğdu ğu g ü n ya ş am n ? yitirmektedir.Yenido ğan n muayenesi do ğumdan sonra ? m ü mk ü n olan en k sa s ü rede yap lmal d r. Y ü ksek riskli bebeklerde ise bebek do ğum ? salonundan ç kmadan yap lmal d r. Bebek sa ğl kl ise 24 saat i ç inde daha detayl bir ? muayene yap lmal ve bebek hastanede kald ğ s ü re i ç inde periyodik olarak muayene edilmelidir. Bebek taburcu olurken son kez muayene edilmeli ? ve aileye bebe ğ in evde bak m ve sa ğl k kontrolleri hakk nda bilgi verilmelidir.APGAR SKORLAMASI Ö ks ü r ü yor veya hap ş r yor Sadece y ü z ü n ü buru ş turuyor Yok Uyaranlara cevap (Burun aspirasyonu s ras nda) Aktif, hareketli Ekstremitelerde hafif fleksiyon Gev ş ek Adale tonusu İ yi, a ğl yor Yava ş , irreg ü ler Yok Solunum ç abas 100/dk ü st ü nde 100/dk alt nda Yok Kalp at mlar Tamamen pembe V ü cut pembe, ekstremiteler siyanotik Siyanoze veya soluk Renk 2 1 0 BEL İ RT İC İ LT Cutis marmoratus ? Siyanoz ? Akrosiyanoz ? Harlequin renk ? de ği ş ikli ği Solukluk ? Platore ? Ekimoz ? Pete ş i ? Sar l k ? Vernix kazeoza ? Kapiller hemanjiomlar ? Kavern ö z ? hemanjiomlarC İ LT Mongol lekeleri ? Ye ş il renk(mekonyum) ? Lanugo ? Lumbo-sakral ? t ü ylenme (Spina-bifida) T rnaklar ? Postterm ö zellikler ? Eritema toksikum ? Amniotik band ? etkisiBA Ş Ba ş ç evresi ö l çü m ü ? Ge ç ici ş ekil bozukluklar ? Fontoneller (B ü y ü kl ü k, gerginlik) ? S ü tur hatlar ? Kranial sinostozis ? Kraniotabes ? Megalensefali ?Y Ü Z Dismorfik g ö r ü n ü m ? Epikantal k vr m – G ö zlerin birbirine uzak veya yak n – olmas Mikroftalmi – Uzun filtrum – D üşü k kulak – Asimetri (Fasial sinir felci) ?G Ö ZLER Konjonktival kanama ? Retinal kanama ? Pupil ş k refleksi (28-30 hf) ? Koloboma ? Heterokromi ? Kornea ( >1 cm: Glokom) ? Pupilde k rm z refle ? L ö kokori ?KULAKLAR-BURUN Preaurik ü ler cilt k vr mlar ? Kulaklar n yerle ş im yeri ? D ş kulak ve timpanik zar muayenesi ? Burun kanatlar ? Asimetrik burun ?A Ğ IZ Di ş varl ğ ? Damak yar ğ ? Epstein incileri ? Di ş etlerinde retansiyon kistleri ? Dil-frenulum ? Emme yast klar ? Emme t ü berk ü l ü ?BOYUN Guatr ? Kistik higroma ? Brankial yar klar ? Konjenital tortikollis ? Yele boyun ? Klavik ü la muayenesi ?G Ö Ğ Ü S VE AKC İĞ ERLER Meme b ü y ü kl ü ğ ü ? Meme say s ? Solunum say s (1 dk) ? Term: 30-40/dk – Preterm:40-60/dk – Cheyne stokes ritmi ? (Preterm) Diyafragmatik ? solunum Dispne, takipne ? İ nleme ? İ nterkostal-subkostal ? retraksiyonlar Solunum sesleri: ? Bronko-vezik ü lerKALP Lokalizasyon ? Ü f ü r ü m (Ge ç ici, kal c ) ? Kalp h z (90-180/dk) ? Pretermlerde genelde 140-150/dk – Periferik nab zlar ? Kan bas nc : Hasta g ö r ü n ü ml ü ? olanlardaABDOMEN KC: Sa ğ kosta kenar ndan 2 cm palpabl ? Dalak : Ucu ele gelebilir ? B ö brekler: Derin palpasyonda ? Diastasis rekti ? Umblikal herni ? Kistik kitleler (hidronefroz, adrenal ? kanama, hidro-metrokolpos, over kistleri vb)ABDOMEN Solid kitleler (renal ven trombozlar ) ? Distansiyon (Obstriksiyon, perforasyon, gaz) ? Skafoid abdomen ? Abdominal duvar defektleri (omfolosel, ? gastro ş isiz) Omfalit ?GEN İ TAL MUAYENE Maternal hormonlara ba ğl renk ve b ü y ü kl ü k ? farklar Cinsiyet tayini ? Hidrosel ? Testis palpasyonu ? Fimosiz ? Hipospadias-epispadias ? Klitoris muayenesi ? İ drar ç karma: %95 ilk 24 saatte ?AN Ü S Anal atrezi ? Mekonyum ç karma: %95 ilk 48 saatte ? Rekto-vaginal fist ü l ?EKSTREM İ TELER Post ü r ? Kemik k r klar ? Sinir yaralanmalar ? Polidaktili ? Sindaktili ? Spesifik bulgular (Simian line) ? Do ğu ş tan kal ç a ç k ğ ?