Genel Jeoloji Yeraltı Suları - 1 Yrd.Do ç .Dr. T Ü LAY K Ö KSOY “ Yeralt sular ”JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 “ Yeralt Sular ”JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Yeralt suyu ve ö zellikleri ile ilgilenen bilim dal na Hidrojeoloji denir Suyun kullan m alanlar Ya ş am M ü hendislik Rekreasyon İ ç me So ğ utma Y ü zme Fotosentez Is tma Bal k ç l k Soluma Temizleme Yelken Metabolizma Ta şk n Paten Toprak sulamas KayakJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Yeralt suyu nehir ve g ö lleri genellikle nadirdir Yeralt suyunun b ü y ü k bir b ö l ü m ü kaya ç lar n taneleri aras ndaki bo şluklarda bulunur Jeolojik olarak ö nemli bir a ş nd r c d rJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 S Ü Z Ü LME Y ü zeyde akan sular n bir b ö l ü m ü yeralt na s ü z ü l ü r.JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Porozite: kaya ç i ç indeki bo şluklar n kaya ç hacmine olan oran olarak ifade edilebilir. Permeabilite (Ge ç irimlilik ): Suyun bir yerden di ğ er bir yere iletilebilme ö zelli ğ idir. Bu da g ö zenekler aras ndaki ba ğ lant yla ili şkilidir Porozite (g ö zeneklilik) ve Permiabilite (ge ç irimlilik)JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Konglomera y ü ksek g ö zeneklili ğ e ve permeabiliteye sahiptirJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Granit d üşü k g ö zeneklili ğ e ve permeabiliteye sahiptirJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Y ü ksek g ö zeneklili ğ e sahip bir kaya çJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 SU TABLASI Yery ü z ü n ü n alt nda belli Bir d ü zeyden sonra kaya ç larda Su bulunur. Bu d ü zeye yeralt suyu tablas ad verilir. Suya doygun kaya ç lar yer alt suyu tablas n n alt ndad rlar.JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 • Ç imentolanmam ş kum ve ç ak llar • Kumta şlar • Kumta şlar ve kire ç ta şlar • Yar ç imentolanmam ş kumta şlar • Karbonatl kaya ç lar • Volkanik ve bazaltik kaya ç lar • Di ğ erleri AK İ FERLERJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Su tablas n n ü st ü nde mercek şeklinde ak da bulunan su seviyelerine t ü nemi ş su tablas denir.JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 KAYNAKLARJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 KAYNAKLARIN OLU Ş UMUJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 KAYNAKLARJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008