Genel Jeoloji Yeraltı Suları - 2 JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Yeralt suyu akarsular besleyebilir veya akarsular yer alt suyunu beslerJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 ÇÖ KME Uzun s ü reli ç ekimin olu ğ u ve beslenmenin yetersiz olu ğ u b ö lgelerde yer çö kmesi b ü y ü k bir problem olu şturur. Yeralt suyu kaya ç lar n g ö zenek ve bo şluklar nda bulunur ve destek g ö revi g ö r ü r. Suyun g ö zeneklerden ç ekilmesi ile akiferi olu şturan taneler d ü zensiz bir şekilde s kla ş r. Y ü zey çö kt ü ğ ü zaman ayn zamanda y ü zeyeki yap larda zarar g ö r ü r.JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Çö kme (beslenmeden daha fazla su ç ekimi)JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Kaya ç lar n yer alt suyu taraf ndan eritilmesi: Karstik yap lar Suyun bol oldu ğ u yerlerde ö zellikle karbonatl kaya ç lar kimyasal ayr şmaya u ğ rarlar. Karstik yap larda karbonatl kaya ç lar n erimesi ve tekrar depolanmas sonucu olu şurlarJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Obruklar Kire ç ta ş lar n n eritilmesi nedeniyle y ü zeydeki yava ş ve ani çö kmeler sonucu olu şur.JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Ma ğ aralar t ü m ü yle erozyona u ğ rar ve ç at lar çö kerse bu şekilde b ö lgeler geli şir.JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008JEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 GAYZERLERJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 GAYZERLERJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 GAYZERLERJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 GAYZERLERJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Karbonatl kaya ç lar n eritilmesi ve çö keltilmesi • Su havadaki karbondioksiti alarak karbonik asit olu şur – H2O + CO2 H2CO3 (karbonik asit) – Karbonik asitli sular kire ç ta ş na etki ederek kalsiyum bi karbonat olu şur – CaCO3 + H2CO3 Ca (HCO3)2 – B ö ylece kire ç ta şlar eritilmi ş olurJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 – Ca (HCO3)2 i ç eren yeralt sular y ü zeye ç kt klar zaman bas n ç serbestle şmesi ger ç ekle şir. Bu durumda karbondioksit havaya kar ş rken su ak s na devam eder ve kalsiyumkarbonat ç evredeki maddeler ü zerinde birikmeye ba şlar – Ca (HCO3)2 CO2 + H2O + CaCO3 Karbonatl kaya ç lar n eritilmesi ve çö keltilmesiJEOLOJ İ YE G İ R İ Ş -II Yrd. Doç.Dr. TÜLAY KÖKSOY- 2008 Ma ğ ara ve s cak su ç evrelerindeki kalsiyum karbonat çö keltilerine traverten denirDERS B İ TT İ !