Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Yüksek Riskli Fetus ve Yenidoğan Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUS VE YEN İ DO Ğ AN   Prof . Dr. Aytu ğ At c Mersin Ü niversitesi T p Fak ü ltesi Ç ocuk Sa ğl ğ ve Hastal klar Anabilim DalY Ü KSEK R İ SKL İ FETUS Tan m D üşü k, fetal ö l ü m, erken do ğum, intrauterin geli ş me • gerili ği (IUGR), fetal veya neonatal hastal k, konjenital malformasyon, mental retardasyon veya di ğer problemlerin olma ihtimalinin y ü ksek oldu ğu gebelikler y ü ksek risklidir. İ yi bir ö yk ü al n rsa t ü m gebeliklerin %10-20si • y ü ksek riskli gruba dahil edilebilir. Perinatal mortalite ve morbiditenin en az • yar s ndan, bu y ü ksek riskli gebelikler sorumludur. Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUS Prenatal d ö nemde hi ç bir risk ta ş mayan baz • gebeler travay ba ş lad ktan sonra veya do ğum s ras nda y ü ksek riskli gruba dahil olabilir. İ ntrapartum d ö nemde anne ve fetus dikkatle • izlenmeli ve m ü mk ü nse monitorize edilmelidir. Y ü ksek riskli fetusun erken d ö nemde saptanmas • ile ortaya ç kabilecek baz komplikasyonlar n ö nlenebilmesi m ü mk ü nd ü r. Riskin bilindi ği durumda maternal ve fetal tedavi • de m ü mk ü n olabilmektedir.Y Ü KSEK R İ SKL İ GEBEL İ Ğ E NEDEN OLAN FAKT Ö RLER Ekonomik nedenler Fakirlik, • İ ş sizlik, • Prenatal bak m n olmay ş , • Sosyal g ü vence olmamas . •Y Ü KSEK R İ SKL İ GEBEL İ Ğ E NEDEN OLAN FAKT Ö RLER K ü lt ü rel nedenler E ğitim d ü zeyinin d üşü k olmas , • Yetersiz prenatal bak m olmas • Sigara, alkol veya ila ç kullan m , • Gebenin 16 ya ş tan k üçü k-40 ya ş tan b ü y ü k • olmas , Kad n n evlenmemi ş olmas , • Gebelikler aras s ü renin k sa olu ş u, • Stress. •Y Ü KSEK R İ SKL İ GEBEL İ Ğ E NEDEN OLAN FAKT Ö RLER Biyolojik- genetik nedenler Annenin daha ö nce d üşü k do ğum a ğ rl ğ olan • bebek (LBW) do ğurmu ş olmas , Annenin kendisinin LBW olmas , • Anne kilosunun 45kg ’ dan d üşü k, 95 kg ’ dan • y ü ksek olmas , Gebelikte az kilo almas , • Annede k sa boy, beslenme bozuklu ğu veya • herediter hastal klar olmas .Y Ü KSEK R İ SKL İ GEBEL İĞ E NEDEN OLAN FAKT Ö RLER Ü reme sistemi ile ilgili nedenler : Ö nceki gebelikte sezaryen • olmas , İ nfertilite ö yk ü s ü , • Gebel i k s ü resinin normalden • uzun s ü rmesi, Do ğum eyleminin uzam a s , • Ö nceki ç ocuklarda serebral palsi • Mental retardasyon veya • anomali ö yk ü s ü , Anormal prezentasyon, • Ç o ğul gebelik, • Erken membran r ü pt ü r ü • Sistemik enfeksiyonlar, • Preeklampsi, • Eklampsi, • Uterin kanamalar, • Nulliparite veya gebelik • say s n n be ş ten fazla olmas , Fetal hastal klar, • Maternal serum alfa-fetoprotein • d ü zeyinin d üşü k veya y ü ksek olmas , Fetusta b ü y ü me • anormalliklerinin olmas .Y Ü KSEK R İ SKL İ GEBEL İĞ E NEDEN OLAN FAKT Ö RLER T bbi nedenler Annede diabetes mellitus, • Hipertansiyon, • Konjenital kalp hastal ğ , • Otoimm ü n hastal klar, • Orak h ü cre anemisi, • TORCH grubu enfeksiyon • olmas veya Gebelikte operasyon • ge ç irmesi . Anne ve/veya baban n, • aralar nda kan ba ğ olan akrabalar nda kromozom anomalileri, Konjenital anomaliler, • Do ğu ş tan metabolizma • hastal klar veya Herhangi bir genetik hastal k • bulunmas Y Ü KSEK R İ SKL İ GEBEL İ Ğ E NEDEN OLAN FAKT Ö RLER Neonatal mortalite ve morbidite, d ü zenli ve yeterli • prenatal bak m alan ve ya ş lar 20-30 aras nda olan annelerin bebeklerinde en d üşü k olarak saptanm ş t r. Adolesan d ö nemde veya 35 ya ş n ü zerinde gebe kalan • annelerin bebeklerinde intrauterin geli ş me gerili ği, fetal distres ve intrauterin ö l ü m riski y ü ksektir. Annede polihidramnios (2000 ml ’ den fazla) veya • oligohidramnios (500 ml ’ den az) olmas gebeli ğin y ü ksek riskli oldu ğuna i ş aret eder. Polihidramnios varl ğ nda erken do ğum veya plasenta dekolman riski y ü ksektir. Polihidramnios ile birlikte olan ba ş l ca durumlar: Anensefali, • Hidrosefali, • Trakeo- ö zefageal fist ü l, • Duodenal atrezi, • Spina bifida, • Yar k dudak veya damak, • Diyafragma hernisi, • Akondroplazi, • Trisomi 18, 21, • Hidrops fetalis, • TORCH grubu • enfeksiyonlar, Diabetes mellitus, • Fetal anemi, • Fetal kalp yetersezli ği, • Poli ü rik renal hastal klar, • Nonimm ü n hidrops • Ş ilotoraks • İ diopatik durumlar. •Oligohidramniosa e ş lik eden durumlar İ ntrauterin b ü y ü me • gerili ğ i, Fetal anomaliler, • Amniotik s v • ka ç aklar , Renal agenezi (Potter • sendromu),  Prune-Belly sendromu, • Pulmoner hipoplazi • Annenin indometazin • kullanmas Ü retral atrezi , •Y Ü KSEK R İ SKL İ GEBEL İĞİ N BEL İ RLENMES İ NDE AFP İ kinci trimesterde AFP ’ nin y ü ksek bulunmas • durumunda; ç o ğul gebelik, a ç k n ö ral t ü p defektleri, d üşü k tehdidi, hidrops fetalis, kistik higroma, gastro ş izis, omfalosel konjenital nefroz, polikistik b ö brek hastal ğ , epidermolizis bulloza, Rh uyu ş mazl ğ , maternal malign t ü m ö rler veya viral hipatitler d üşü n ü lmelidir. AFP ’ nin d üşü k olarak tespit edilmesi trisomi 18 veya 21, • intrauterin geli ş me gerili ği veya gebelik ya ş n n yanl ş hesaplanm ş olabilece ğini akla getirmelidir. 11-15. haftalar aras nda AFP d üşü kl ü ğü ne maternal • serum konjuge olmayan estriol d üşü kl ü ğü ve maternal koryonik gonadotropin (HCG) y ü ksekli ğinin e ş lik etmesi trisomi 21 i ç in iyi bir g ö stergedir. MATERNAL HASTALIKLARIN FETUS Ü ZER İ NE ETK İ S İ Kolestazis : Erken do ğuma neden olabilir. • Siyanotik Kalp Hastal ğ : Fetusa az oksijen • gitmesiyle intrauterin geli ş me gerili ğine neden olabilir. Diyabetes Mellitus : Fetal hiperglisemi ve • hiperins ü linemi yaparak makrosomi ve hipoglisemiye neden olabilir. Ayr ca ç e ş itli konjenital anomaliler olu ş abilir.MATERNAL HASTALIKLARIN FETUS Ü ZER İ NE ETK İ S İ İ la ç ba ğ ml l ğ : Direkt etki ile intrauterin geli ş me • gerili ğine neden olabilir. Endemik Guatr : İ yod eksikli ği ile hipotirodiye neden • olabilir. Graves Hastal ğ : Tiroid stimule edici antikorun • plasentadan ge ç mesiyle ge ç ici tirotoksikoz olabilir. Hipertansiyon : Plasental yetmezlik ile fetal b ü y ü me • gerili ği ve fetal kay p s ö z konusu olabilirMATERNAL HASTALIKLARIN FETUS Ü ZER İ NE ETK İ S İ İ diopatik Trombositopenik Purpura : Antikorlar n • plasentadan ge ç mesiyle trombositopeni olu ş abilir. Malign Melanom : Metastaz ile fetal veya plasental • t ü m ö re neden olabilir. Myastenia Gravis : Asetil kolin resept ö r ü ne kar ş • olu ş an antikorlar n plasentay ge ç mesiyle bebekte ge ç ici myastenia gravis olu ş abilir. Obezite : Makrosomi ve hipoglisemi olu ş abilir. •MATERNAL HASTALIKLARIN FETUS Ü ZER İ NE ETK İ S İ Fenil Keton ü ri : Fetal kanda fenil alanin seviyesinin • y ü ksekli ğ ine ba ğl olarak mikrosefali ve mental retardasyon olu ş abilir. Pre-eklampsi, Eklampsi : Utero-plasental yetmezlik ve • fetal hipoksiye neden olarak fetusta b ü y ü me gerili ği, trombositopeni veya n ö tropeni yapabilir. Orak H ü cre Anemisi : Orakla ş ma fenomeni sonucunda • fetal hipoksi ve b ü y ü me gerili ği olu ş abilir. Sistemik Lupus Eritematozus : Fetal myokard ve kan • h ü crelerine kar ş geli ş en antikorlar n ge ç i ş i ile konjenital kalp blo ğu, anemi, trombositopeni ve n ö tropeni geli ş ebilir. MATERNAL ENFEKS İ YONLARIN FETUS Ü ZER İ NE ETK İ S İ Bakteriyel Enfeksiyonlar : Grup B Streptokoklar, E. Coli, • Listeria monositogenez, gibi bakteriler assendan veya transplasental yolla fetusu etkileyebilirler ve s kl kla sepsis ve pn ö moniye neden olurlar. Viral Enfeksiyonlar : Rubella, CMV, HIV, Hepatitis B, C, • HSV II, Parvovirus, gibi viruslar ç o ğu transplasental olarak ge ç ip fetusta konjenital enfeksiyona neden olurlar. Parazitler: Toksoplazmozis, malaria veya tripanazomiazis • parazitlerinin transplasental yolla ge ç mesiyle fetal enfestasyon olu ş abilir. Mantarlar: Candida assendan yolla fetusa ula ş arak • pn ö moni veya sepsise neden olabilir. Prion: Transplasental veya kolostrumdan ge ç ip Creutzfeld- • Jakop hastal ğ na neden olabilirler.Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Ultrasonografi En s k kullan lan ve invazif olmayan bir • y ö ntemdir. Bu y ö ntemle fetusun intrauterin b ü y ü mesi, ba ş • ç evresi, biparietal ç ap , kar n ç evresi, femur uzunlu ğu, tahmini a ğ rl ğ de ğerlendirilebilir. Ayr ca ç e ş itli anomalilerin varl ğ ve amniyotik • s v n n hacmi de de ğerlendirilebilir. Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Dopler ultrasonografi Umblikal arterdeki kan n ak m h z ö l çü lebildi ği gibi, • hipoksiye sekonder olarak artm ş vask ü ler diren ç de g ö sterilebilir. De ğerlendirmelerde sistolik ak m h z , diyastolik ak m h z • ve sistol/diyastol oran kullan lmaktad r. Vask ü ler direncin ç ok artt ğ durumlarda vill ö z arteriyoller • kan plasentadan fetusa do ğru geri iter, b ö ylece arterdeki ak m tersine d ö nm üş olabilir. Bu durumda bebe ğin prognozunun k ö t ü oldu ğunu s ö ylemek m ü mk ü nd ü r. Sistol/diyastol oran tersine d ö nd ü kten sonra bebe ğe • m ü dahale edilmezse ak m durabilir bu da fetusun intrauterin ö l ü m ü demektir.Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Embriyoskopi Fetoskopi Amniyosentez : Fetal akci ğerlerin olgunla ş ma derecesi Lesitin/Sfingomyelin oran na bak larak tayin edilebi li r. Bu oran 2 ’ nin ü zerindeyse akci ğerler yeterince • olgunla ş m ş demektir. Ayr ca amniotik s v da fosfatidil gliserol • konsantrasyonunun %2.5 ’ in ü zerinde olmas da akci ğerlerin olgunla ş t ğ n n bir g ö stergesidir. Amniyosentez ile karyotip analizi, ç e ş itli enzim ve • hormon d ü zeylerinin ö l çü m ü , molek ü ler genetik ç al ş malar, bilirubin d ü zeyi, alfa-fetoprotein d ü zeyi ö l çü m ü ve mikrobiyolojik analizler yapmak m ü mk ü nd ü r.Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Kordosentez : Perk ü tan yolla umblikal damarlardan kan al narak fetusun • eritrosit indeksleri, hemoglobin tipi, trombosit say s , kan gazlar ve total veya spesifik IgM tayinleri, karyotip tayini ve molek ü ler ç al ş malar yap labilir. Fetal Doku Analizleri: Koryon villus biyopsisi (karyotip, DNA analizi, enzim • tayini), Deri biyopsisi (herediter hastal klar i ç in) ve • Karaci ğ er biyopsisi (enzimatik ç al ş malar i ç in) yap labilir. •Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Nonstres Test (NST) : Üçü nc ü trimesterde yap lan bir testtir. • Test fetal hareketler s ras nda fetal kalp h z ndaki • art ş n tespit edilmesi esas na dayan r. Normalde fetusun spontan hareketi s ras nda fetal • kalp h z nda 15/dk ’ l k bir art ş saptanmal ve bu art ş 15 sn kadar devam etmelidir. Bu durumda test reaktif yani normaldir. Testin non- • reaktif olmas acilen daha detayl testlerin yap lmas n gerektirir. Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Kontraksiyon Stress Test (CST): Spontan veya oksitosin ile uyar lm ş uterus • kontraksiyonlar na fetal kalbin cevab n n de ğerlendirilmesi esas na dayan r. 10 dakikal k bir s ü re i ç inde herbiri 40-60 sn s ü ren üç • kontraksiyon olmas veya 90 saniyeden uzun s ü ren tek kontraksiyon olmas durumunda fetal nab z n 110/dk ’ n n alt na d üş mesi ( erken deselerasyon) ve kontraksiyon bitti ği halde d ü zelmemesi (ge ç deselerasyon) “CST ’ nin pozitif” olmas demektir ve fetusun ciddi streste oldu ğunu g ö sterir.Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER NST ’ nin non-reaktif ve CST ’ nin pozitif olmas • durumunda fetal akci ğer maturasyonuna bak lmal ve normalse erken do ğum yapt r lmal d r. Bu durumda bebek normal yolla do ğum u tolere • edemeyebilir, sezaryen tercih edilmelidir.Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Biyofizik Profil : Toplam be ş kriterin de ğerlendirilmesiyle elde • edilen puana g ö re de ğerlendirme yap lmaktad r. Bu kriterler aras nda NST, fetal v ü cut hareketleri, fetal g ö ğü s hareketleri, fetal tonus ve amniyotik s v hacmi say labilir. Her bir kriter i ç in 0-2 puan verildi ğinde toplam • puan 8-10 ise normal, 4-6 puan ise şü pheli (yak n takip ve di ğer de ğerlendirmeler yap l r), 0-2 puan ise bozuk olarak yorumlanmal ve acil do ğum yapt r lmal d r Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER İ ntrapartum Fetal Kalp H z Monitorizasyonu : Travay s ras nda uterus kontraksiyonlar ile olu ş an strese • fetusun kardiyo-vask ü ler adaptasyonunun g ö sterir. Kontraksiyonun olmad ğ bir d ö nemde bazal kalp h z • kaydedilmeli ve de ğerlendirmeler buna g ö re yap lmal d r. Bazal de ğerler term bir bebekte ortalama 135/dk (110- 160) ’ d r. Uterus kontraksiyonu s ras nda erken d ö nemde bradikardi • (erken deselerasyon) olmas normal olarak kabul edilebilir. Kontraksiyon bitti ği halde bradikardi (ge ç deselerasyon) • olmas utero-plasental yetmezlik ve hipoksi a ç s ndan olduk ç a ö nemlidir. Deselerasyonun variabl olmas kord bas s na i ş aret eden • tehlikeli bir durumdur.Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER İ ntrapartum fetal pH monitorizasyonu: Do ğum s ras nda sa ç l deriye tak lan bir elektrot • ile pH monitorize edilebilir, pH ’ n n 7.2 ’ nin alt nda olmas fetal distresi destekler ve acil do ğum endikasyonudur. Y Ü KSEK R İ SKL İ FETUSUN BEL İ RLENMES İ AMACIYLA YAPILAN TESTLER Y ü ksek riskli fetusu tan mlayabilmek i ç in • yap labilecek testler gebeli ğin d ö nemine g ö re se ç ilmelidir. İ lk 20 haftada : G enetik ç al ş malar • 8-12. haftalar da: K oryon villus biyopsisi, • 14-16. Haftalarda : A mniyosentez • 21-30. Haftalar da: U ltrasonografi, doppler, • biyofizik testler. 31. haftadan do ğuma kadar : B iyofizik testler • (NST, CST, BPP) İ ntrapartum d ö nem : F etal kalp h z ve pH • monitorizasyonu yap labilir.Y Ü KSEK R İ SKL İ YEN İ DO Ğ AN Do ğduktan sonra tecr ü beli doktor ve • hem ş irelerin yak n takibinde olmas gereken bebekler “y ü ksek riskli bebekler” grubunu olu ş tururlar. T ü m yenido ğanlar n yakla ş k %10 kadar y ü ksek riskli olup yo ğun bak m gerektirirler. Gebelik s ü resi k sald k ç a ve/veya do ğum a ğ rl ğ • azald k ç a neonatal mortalite ve morbidite riski artmaktad r. Y Ü KSEK R İ SKL İ YEN İ DO Ğ AN Do ğum a ğ rl ğ 500 gramdan 3000 grama do ğru • artt k ç a neonatal mortalite logaritmik olarak azalmaktad r. 25. gebelik haftas ndan sonra ge ç en her haftan n sonunda mortalite oran yar yar ya azalmaktad r. Do ğumdan hemen sonra plasenta, g ö bek • kordonu ve amniotik membranlar n incelenmesi riskli bebe ğin belirlenmesinde ö nemli ipu ç lar verebilir. Y Ü KSEK R İ SKL İ YEN İ DO Ğ AN Plasentan n soluk olmas : Fetal kan kayb • Plasentan n ö demli olmas : F ö to-f ö tal transf ü zyon, • hidrops fetalis, konjenital nefroz. Amnion nodozum ve oligohidramnios: Pulmoner • hipoplazi ve renal agenezi. G ö bek kordonu ü zerinde k üçü k beyaz nod ü ller: • Kandida enfeksiyon u . Kordonun k sa olmas : Kromozom anomalileri ve • omfolosel. Amnion s v s ve kordun mekonyumla boyal olmas : • İ ntrauterin asfiksi. G ö bek arterinin tek olu ş u: Ç e ş itli konjenital • anomalilerle birlikte olabilir.Y Ü KSEK R İ SKL İ BEBEKLER Demografik ve Sosyal Fakt ö rler : Anne ya ş n n 16 ’ dan k üçü k, 40 ’ tan b ü y ü k olmas , • Annenin sigara, alkol veya madde ba ğ ml s • olmas , Sosyo-ekonomik d ü zeyin d üşü k olmas • Annenin evli olmamas • Duygusal ve fiziksel stres. •Y Ü KSEK R İ SKL İ BEBEKLER Annenin ge ç irdi ği hastal klar: Diabetes mellitus • Hipertansiyon • Asemptomatik bakteri ü ri • Romatolojik hastal klar (SLE vb.) •Y Ü KSEK R İ SKL İ BEBEKLER Ö nceki gebeliklerle ilgili sorunlar: İ ntrauterin fetal ö l ü m olmas • Neonatal d ö nemde ö l ü m olmas • Premat ü re do ğum • İ ntrauterin b ü y ü me gerili ği olmas • Konjenital malformasyonlu bebek do ğmu ş olmas • Servikal yetmezlik • Yenido ğanda kan uyu ş mazl ğ na ba ğl sar l k olmas • Neonatal trombositopeni • Hidrops fetalis • Do ğu ş tan metabolizma hastal klar •Y Ü KSEK R İ SKL İ BEBEKLER Ş imdiki gebelikle ilgili sorunlar: Vaginal kanama (plasenta previa, plasenta dekolman ) • Cinsel yolla bula ş an bir hastal k olmas (Herpes simplex • vb.) Ç o ğul gebelik olmas • Pre-eklampsi • Amnion membranlar n n erken y rt lmas • Gebelikler aras s ü renin k sa olu ş u • Poli-Oligohidramnios • Akut medikal veya cerrahi hastal klar • Prenatal bak m n yetersiz olu ş u •Y Ü KSEK R İ SKL İ BEBEKLER Do ğum eylemi ile ilgili sorunlar: Premat ü re do ğum (<37 hafta) • Fetal distres • Postmat ü rite (>42 hafta) • İ mmat ü r Lesitin/sifingomyelin oran • Makat geli ş • Amnion s v s n n mekonyumla boyal olu ş u • G ö bek kordonunun boyun etraf nda dolanm ş olmas • Sezaryenle do ğum • Forseps kullan m • Birinci dakikadaki Apgar skorunun 4 ’ den k üçü k olmas •Y Ü KSEK R İ SKL İ BEBEKLER Yenido ğanla ilgili sorunlar: Do ğum a ğ rl ğ n n 2500 gram n alt nda, 4000 • gram n ü zerinde olmas Gebelik ya ş na g ö re do ğum a ğ rl ğ n n d üşü k • (SGA) veya b ü y ü k (LGA) olmas Takipne, siyanoz olmas • Solukluk, platore veya pete ş i olmas • Konjenital malformasyon olmas •Ç O Ğ UL GEBEL İ KLER İ nsidans en fazla zencilerde, K z lderililer ’ de ve Kuzey • Avrupal larda, en az ise Ç in ve Mo ğollardad r, (1/50- 1/300). Üçü z insidans 1/86 2 , d ö rd ü z insidans ise 1/86 3 ’ t ü r. Etiyoloji tam belli de ğildir ancak, ikinci gebelikten • sonra, daha ya ş l kad nlarda ve aile ö yk ü s ü pozitif olanlarda daha s kt r. Yap ş k İ kizler : Monoovular seperasyonun gecikmesine ba ğl olarak meydana gelir. Super fekondasayon : Bir ovum zaten fertilize olmu ş iken ba ş ka bir ovumun da fertilize olarak ç o ğul gebeli ğe neden olmas d r. Superf ö tasyon: Uterusta bir fetus varken, ikinci bir ovumun fertilize olup, ikinci bir fetus olu ş turmas d r.Ç O Ğ UL GEBEL İ KLER Ç o ğul gebeliklerde bebeklerin monozigotik mi veya • dizigotik mi oldu ğu ara ş t r lmal d r. Cinsiyet, fiziki bulgular, kan grubu, doku tipleri ö nemli • ipu ç lar verir. E ğer plasenta iki tane ise bu mutlaka dikoryoniktir • ancak tek/ ç ift yumurta ayr m yap lamaz. Monokoryonik ikizlerde plasental vask ü ler • anastozomlar ortaya ç kabilir. Bu durumda arteriyel tarafta olan fetusta • oligohidramnios, premat ü rite, SGA, beslenme yetersizli ği, solukluk, anemi, hipovolemi, hipoglisemi ve mikrokardi, g ö r ü l ü rken ven ö z tarafta olan bebekte ise tam tersi bulgular geli ş ir